مستند “سیدمحمود” مروری بر زندگی سردار شهید سید محمود ضابط زاده
کارگــردان: مصـطفی محمـودی
نریتــور (گوینده): آرش جــوان

نمونه کارها